VPS hosting services in Hong Kong

请注意,我们禁止VPN和代理服务允许绕过地方政府针对中国大陆客户的p2p服务和视频流服务的限制。完整的服务描述和可用选项列表位于 https://www.eserver.eu/vds/hk/
 • VPS Start (香港)

  $3.99 每月
  立即订购
  • CPU 1x Xeon E5 (min. 400Mhz)
   RAM 512Mb
   SSD 10Gb
   1x IPv4 没有直接到中国的互联网
 • VPS Lite (香港)

  $7.98 每月
  立即订购
  • CPU 1x Xeon E5 (min. 800Mhz)
   RAM 768Mb
   SSD 15Gb
   1x IPv4 (没有直接到中国的互联网)
 • VPS Econom (香港)

  $15.96 每月
  立即订购
  • CPU 1x Xeon E5 (min. 1500Mhz)
   RAM 1Gb
   SSD 30Gb
   1x IPv4 (HKIX/World), 1x IPv6
   Bandwidth up to 200mb/s
 • VPS Optima (香港)

  $26.59 每月
  立即订购
  • CPU 2x Xeon E5 (min. 2х1500Mhz)
   RAM 2Gb
   SSD 60Gb
   1x IPv4 (HKIX/World), 1x IPv6
   Bandwidth up to 200mb/s
 • VPS Business (香港)

  $66.48 每月
  立即订购
  • CPU 2x Xeon E5 (min. 2х2500Mhz)
   RAM 4Gb
   SSD 100Gb
   1x IPv4 (HKIX/World), 1x IPv6
   Bandwidth up to 500mb/s
 • VPS Business Plus (香港)

  $93.07 每月
  立即订购
  • CPU 4x Xeon E5 (min. 4х2000Mhz)
   RAM 8Gb
   SSD 250Gb
   1x IPv4 (HKIX/World), 1x IPv6
   Bandwidth up to 1000mb/s
 • VPS Ultra (香港)

  $186.15 每月
  立即订购
  • CPU 6x Xeon E5 (6х2500Mhz)
   RAM 16Gb
   SSD 500Gb
   1x IPv4 (HKIX, World), 1x IPv6
   Bandwidth up to 1000mb/s